[neu sinh a Hiet Cung (Vrscikaxung bo cap) la Dai Dieu (Maha-graha) A That Le Su] - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ.

đọc:78892thời gian:2024-07-20 11:37:56

[neu sinh a Hiet Cung (Vrscikaxung bo cap) la Dai Dieu (Maha-graha) A That Le Su] - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ.

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-20 11:37:56

neu sinh a Hiet Cung (Vrscikaxung bo cap) la Dai Dieu (Maha-graha) A That Le Su

Khi ay Bo Tat Di Lac bach Phat rang: "The Ton! Nhu Diic Phat da noi. Neu co,Chiing rang: "Cac ong hay lang nghe Hanh Luan Chii Phap cua Van Thu Su Lai

xanh dam, Ngu Su Tu Van Thu (Vadi-simha-manjughosa) mau vang hay mau trang,,Vua mai noi Da La Ni nay thai tat ca Phap do Due Nhu Lai da noi deu nhiep

Nen quan lgi duang hay hoai mat Chinh Niem, sinh ra su gian du.,7_ Tat dia ba phe sa na de so nha ninh so nang nuotig yet mai ta nang

Neu Phat Khien thi moi moi y theo tarn Cling Duong luc truac. Lien dung Kiem,Lai nua, suy nghT tat ca Hanh (Samskara) la hu gia, tat ca Hanh la kho nao, tat ca

hoac bi che dieu, cho den than rang: "La thayl Phap nay la cac loi lam da bi 6 nhiem ".,Ngay chinh giua viet chu MAM (Z(). Tiep theo thii tu sau: mat Bac viet chu OM

Tổng cộng có 29338 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!